Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities 

 1. POWERFEM, gevestigd te Leidschendam, KvK-nummer 81415370, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als POWERFEM. 
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant. 
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan POWERFEM tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, masterclasses, trajecten, workshops en levering van overige diensten en producten door of namens POWERFEM waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Artikel 3 Aanbod 

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. POWERFEM is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd. 
 2. POWERFEM kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

Artikel 4 Tarieven en betalingen 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst of traject / programma vermeld of het gebruikelijke uurtarief van POWERFEM. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals materiaalkosten, zullen op de offerte zijn inbegrepen. 
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van POWERFEM op basis van daadwerkelijk verbruikte uren en overige kosten gemaakte inzake de uitvoering van de overeenkomst. 
 4. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. POWERFEM is gerechtigd een aanbetaling te vergen. 
 5. Betaling in termijnen is op verzoek niet uitgesloten. Dit geldt enkel voor trajecten met een looptijd van ten minste drie maanden. POWERFEM is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan. 
 6. Be The Best You sessies dienen na een eerste sessie volledig betaald te zijn. Voor trajecten met een looptijd van ten minste drie maanden dient een eerste factuur voldaan te zijn voordat met het traject wordt aangevangen. Overeenkomsten op basis van losse uren zullen achteraf worden gefactureerd. 
 7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. POWERFEM heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. 
 8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een overeenkomst eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 
 9. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 10. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van POWERFEM op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 5 Informatieverstrekking klant 

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan POWERFEM. 
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. POWERFEM zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. 
 3. Klant vrijwaart POWERFEM voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde. 
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant. 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. POWERFEM voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant. 
 2. POWERFEM kan geen toekomst voorspellen. Zij zal klant nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Klant dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken. POWERFEM zal bij haar advies uitgaan op het eigen inzicht van de klant. 
 3. POWERFEM is geen arts en zal zich nimmer zo voordoen. Er wordt geen advies gegeven op medisch ofwel psychisch vlak en geen medicatie uitgeschreven. POWERFEM is gerechtigd klant door te verwijzen in geval van klachten waarbij POWERFEM niet voldoende te hulp kan schieten. 

Artikel 7 Wijziging en annulering 

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft POWERFEM de mogelijkheid haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de eigenaresse van POWERFEM en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. POWERFEM maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. 
 2. Met de acceptatie van een offerte bestaat een betalingsverplichting voor klant. Annulering van de overeenkomst door klant dient altijd schriftelijk te gebeuren. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden is de klant het gehele geoffreerde bedrag verschuldigd. 
 3. Een traject /programma kent een loopduur zoals overeengekomen. Bij aanschaf van het traject gaat klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan. 
 4. Een losse sessie kan tot 48 uur voorafgaand aan de geplande sessie kosteloos worden verzet. Bij annulering binnen 48 uur of het verstek laten gaan komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. 

Artikel 8 Overmacht 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen. 
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar. 
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand. POWERFEM is in een dergelijk geval gerechtigd een aanvullende vergoeding te vergen. 

Artikel 9 Workshops 

 1. POWERFEM behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door POWERFEM wordt gewijzigd, heeft klant het recht zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Indien er geen andere workshop plaatsvindt, heeft klant recht op restitutie. 
 2. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan POWERFEM worden doorgegeven. Er vindt in een dergelijk geval nimmer recht tot restitutie plaats. 
 3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan POWERFEM en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer POWERFEM in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. 
 4. POWERFEM behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade 

 1. POWERFEM is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. 
 2. POWERFEM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
 3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of training. 
 4. POWERFEM is niet verantwoordelijk voor handelingen en gedragingen van klant na afloop van een training of sessie. Klant maakt altijd zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid. 
 5. In het geval dat POWERFEM een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door POWERFEM aan klant in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. 
 6. Klant vrijwaart POWERFEM tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en advies. 

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door POWERFEM aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij POWERFEM. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. 
 2. Een sessie mag via Zoom worden opgenomen door klant. Het is echter niet toegestaan deze opnames met derden te delen. 
 3. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 
 4. Bij inbreuk komt POWERFEM een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

Artikel 12 Bijzondere bepalingen 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. 

Artikel 13 Klachten 

 1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan POWERFEM. 
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 14 Geschilbeslechting 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin POWERFEM is gevestigd. 
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens POWERFEM en betrokken derden 12 maanden.